Scrúdú cainte: Bonnleibhéal 2 (A2)

Home / Scrúdú cainte: Bonnleibhéal 2 (A2)

Cad é atá i gceist leis an leibhéal seo?

Tá leibhéal Scrúdú Bhonnleibhéal 2 (A2) ag teacht le leibhéal A2 den Fráma Tagartha Comónta Eorpach do Theangacha (2001). Seo thíos achoimre ar na rudaí is féidir le foghlaimeoirí a bhfuil Bonnleibhéal 2 (A2) bainte amach acu a dhéanamh.

Ag an leibhéal seo, beidh na foghlaimeoirí in ann cur síos simplí a thabhairt ar a gcúlra, a gcuid oibre, na rudaí a dhéanann siad gach lá, rudaí a thaitníonn agus nach dtaitníonn leo. Bainfidh siad úsáid as abairtí agus frásaí simplí agus beidh siad in ann páirt a ghlacadh i gcomhráite simplí faoi ghnáthábhair. Tuigfidh siad abairtí simplí agus frásaí coitianta a bhaineann leis an ghnáthshaol laethúil chomh fada agus atá an teanga soiléir agus nach bhfuil an chaint róchanúnach nó róthapa. Beidh siad fós ag brath go mór ar dhaoine eile cabhrú leo ina n-iarrachtaí le cumarsáid a dhéanamh.

Cén leagan amach atá ar an scrúdú?

Is é seo an leagan amach atá ar an scrúdú cainte ag Bonnleibhéal 2 (A2).

CuidAn fad amaAn cineál taiscNa feidhmeanna teanga
14-5 nóiméadCeisteanna ginearálta: Cuirtear ceisteanna ar an iarrthóir faoina s(h)aol laethúil (áit chónaithe, teaghlach, saol an teaghlaigh, caitheamh aimsire, laethanta saoire, taisteal srl.)Ag tabhairt eolais.
22-3 nóiméadRólghníomhaíocht: (1) Tugtar cárta don iarrthóir cúig nóiméad sula dtosaíonn an scrúdú. Tá eochairfhocail ar an chárta a bhaineann le himeacht nó ócáid teaghlaigh, mar shampla, cóisir, turas scoile. Freagraíonn an t-iarrthóir ceisteanna ón scrúdaitheoir ag úsáid na sonraí ar an chárta. (2) Ansin cuireann an t-iarrthóir ceisteanna ar an scrúdaitheoir faoi imeacht nó ócáid eile atá díreach cosúil leis an cheann atá léirithe ar an rólchárta. Ag tabhairt eolais. Ag lorg eolais. Ag léiriú tuairimí simplí. Féach samplaí anseo: NASC
32-3 nóiméad Ag insint scéal simplí: Tugtar sraith de 6 phictiúr don iarrthóir agus bíonn nóiméad amháin aige/aici le féachaint orthu. Ansin déanann an t-iarrthóir cur síos ar an mhéid atá ag tarlú i ngach pictiúir. Radhairc ón ghnáthshaol laethúil a léirítear iontu: cluiche peile, ag siúl sna sléibhte srl.Ag déanamh cur síos ar phictiúir agus an méid atá ag tarlú iontu. Féach samplaí anseo: NASC

Cad é a tharlaíonn le linn an scrúdaithe cainte?

  • Iarrthóir amháin a bheidh faoi scrúdú ag aon am ar leith. Beidh beirt scrúdaitheoirí i mbun an scrúdaithe. Beidh duine de na scrúdaitheoirí i mbun measúnachta ar feadh thréimhse an scrúdaithe agus ní bheidh sé/sí páirteach sa chomhrá. Beidh an scrúdaitheoir eile ag meas chumas an iarrthóra chomh maith, ach cuirfidh seisean/sise ceisteanna ar an iarrthóir agus déanfaidh sé/sí na tascanna a bheidh le déanamh ag an iarrthóir a riar.
  • 5 nóiméad sula dtosaíonn an scrúdú, tugtar cárta don iarrthóir. Beidh an cárta sin le húsáid sa rólghníomhaíocht i gCuid 2 den scrúdú.
  • Maidir le Cuid 3 den scrúdú, tugtar 1 nóiméad don iarrthóir le smaoineamh ar cad a déarfaidh sé/sí sula n-iarrtar air/uirthi cur síos a dhéanamh ar an scéal a léirítear sna pictiúir.
  • Déantar gach scrúdú cainte a thaifeadadh ar mhaithe le monatóireacht agus taighde.

Cad é mar a dhéantar an scrúdú cainte a mharcáil?

  • Bronnfar marcanna ar iarrthóirí as a gcuid iarrachtaí le linn an scrúdaithe iomláin agus ní bhronnfar marcanna ar thascanna faoi leith.
  • Seo iad na gnéithe den teanga a ndéanfar measúnú orthu sa scrúdú cainte: Gramadach, Stór focal, Foghraíocht, Líofacht agus Cumarsáid. Tá dhá rud i gceist le ‘cumarsáid’:  (1) Ábaltacht iarrthóirí úsáid a bhaint as straitéisí cumarsáide, m.sh. soiléiriú a lorg nó a iarraidh ar dhuine rud a rá an dara huair, a rá go bhfuil rud éigin ann nach dtuigeann siad srl. (2) Inniúlacht bhunúsach shochtheangeolaíoch. Ba chóir go mbeadh na hiarrthóirí in ann frásaí simplí a úsáid chun bunteagmháil shóisialta a dhéanamh, m.sh. beannú do dhuine, slán a fhágáil, cead a iarraidh, buíochas a thabhairt, leithscéal a ghabháil srl.
  • Cuirtear treoir chinnte agus oiliúint chuimsitheach maidir le measúnú ar fáil do na scrúdaitheoirí a bheidh i mbun na scrúduithe cainte.

Moltaí do mhúinteoirí atá ag ullmhú iarrthóirí don scrúdú cainte ag Bonnleibhéal 2 (A2)

  • Maidir le Cuid 1 den scrúdú cainte (na ceisteanna ginearálta), bítear ag súil le hiarrthóirí ag an leibhéal seo a bheith in ann iad féin a chur in iúl trí úsáid a bhaint as abairtí simplí agus frásaí gairide a bhaineann go dlúth lena saol féin (féach Siollabas Bhonnleibhéal 2 ar www.teg.ie). Bítear ag súil go mbeidh siad in ann an stór focal agus na struchtúir atá ar eolas acu a úsáid chun forbairt bheag a dhéanamh ar na hábhair chainte éagsúla a thagann chun cinn sa scrúdú. Féach, mar shampla, an fhorbairt a dhéanann Iarrthóir 3 thíos ar na pointí. Tuigtear, ar ndóigh, nach mbeidh caint aon iarrthóra ag an leibhéal seo saor ó locht ná ó bhotúin.

An scrúdaitheoir: Cad a rinne tú an deireadh seachtaine seo caite?

Iarrthóir 1: Ní dhearna mé aon rud.

Iarrthóir 2: Ní dhearna mé faic mar bhí mo mhac tinn.

Iarrthóir 3: Ní dhearna mé mórán. Bhí slaghdán ar mo mhac Seán agus d’fhan muid sa teach. Rinne mise obair sa teach agus d’imir seisean cluichí ríomhaire.

  • Maidir le Cuid 2 (an Rólghníomhaíocht) sa scrúdú cainte, tá sé riachtanach go dtuigfeadh na hiarrthóirí go mbeidh orthu féin ceisteanna a chur ar an scrúdaitheoir chomh maith le ceisteanna an scrúdaitheora a fhreagairt. Mar shampla, má bhíonn rólchárta ag an iarrthóir faoi chóisir ar fhreastail a chuid páistí uirthi le déanaí, beidh rólchárta ag an scrúdaitheoir faoi chóisir eile ar fhreastail seisean/sise uirthi le déanaí. Is féidir leis an iarrthóir úsáid a bhaint as na heochairfhocail ar a c(h)árta féin (ócáid/áit/dáta agus araile) le ceisteanna a chumadh le cur ar an scrúdaitheoir. Agus iad ag ullmhú don chuid seo den scrúdú, moltar do mhúinteoirí cúram faoi leith a dhéanamh de na foirmeacha ceisteacha sa Ghaeilge agus dianchleachtadh a dhéanamh orthu i dtascanna éagsúla sa seomra ranga.
  • Maidir le Cuid 3 (an tsraith pictiúr) den scrúdú cainte, meabhraítear d’iarrthóirí gur cur síos simplí faoi na príomhrudaí a léirítear sna pictiúir atá de dhíth. Ba cheart d’iarrthóirí an nóiméad a fhaigheann siad a chaitheamh ag smaoineamh ar an scéal a léirítear sna pictiúir agus ar na príomhfhocail agus na príomhfhrásaí a bheidh in úsáid acu agus iad i mbun cainte.

Cuirtear tuairisc ar fáil gach bliain faoi fheidhmiú na scrúduithe ag na leibhéil éagsúla. Tugtar eolas sna tuairiscí maidir le cad é mar a d’éirigh leis na hiarrthóirí sna rannóga éagsúla agus tugtar comhairle agus moltaí úsáideacha maidir le botúin choitianta a rinneadh sa rannóga éagsúla, an scrúdú cainte ina measc. Tá Tuairisc Bhonnleibhéal 2 (A2) lé fáil anseo nasc.